Nu stiger priserna på onoterade företag

Datum: 5 april 2011

Nu stiger priserna på onoterade företag

2011-04-05
I mars 2008 låg det i Europa på vinstmultipel 4,8, hösten 2010 på 5,6 enligt
senaste statistik. Den svenska marknaden framstår som jämförelsevis
starkare med snittpris på multipel 6,5.

En multipel är, enkelt uttryckt, det antal beräknade årsvinster en köpare
är beredd att betala. (Mer specifikt på ekonomispråk utryckt som det antal rörelsevinster före skatt en köpare är beredd att betala för ett skuldfritt företag” EV/EBIT.)

”Sverige tycks i högre grad ha upprätthållit prisnivåerna på privatägda företag
än flera andra länder i Europa under finanskrisen” säger Magnus Lövdén,
partner och analytiker på Skarpa, rådgivare inom företagsöverlåtelser och företagsvärderingar.

”Detta beror sannolikt på att den svenska ekonomin, banksektorn i synnerhet,
varit jämförelsevis stabil. I diskussioner med våra kolleger i Europa
har vi noterat att svenska privatägda företag haft mer sparade vinster,
alltså varit mer välkonsoliderade och därmed också mer stryktåliga.”

En återhämtning för förvärv av privatägda företag har inletts under de
senaste 12 månaderna. När efterfrågan på objekt ökar brukar också
priserna stiga så länge det finns en tilltro till ekonomisk tillväxt. Om
inte förtroendet för en stabil efterfrågan i den lokala och globala
ekonomin är stark strandar många förhandlingar. Utan säkra prognoser,
ofta i kombination med en svalare finansmarknad, kan inte köparna bjuda
upp till säljarnas prisförväntningar och detta är en viktig förklaring
till det dåliga marknadsklimatet för företagsöverlåtelser under
2008-2010. Mycket talar nu för att köpare och säljare är beredda att
göra affärer igen.

Färsk statistik från Perda, Price Earnings Ratio Database (se nedan), visar
att återhämtningen också tycks gälla för privatägda bolag i Europa. Än
är det dock en bit kvar till toppnivåerna under mars 2007 då snittpriset
i databasen låg en bit över multipel 7. I Sverige har multiplarna i
databasen under 2010 legat på 6,5 vilket är betydligt högre än det
europeiska genomsnittet.

”Den svenska ekonomin har varit betydligt stabilare under finanskrisen och
de företag som inte drabbats av efterfrågeminskningar har kunnat säljas
till vettiga värderingar. Bra företag går alltid att sälja”, säger
Magnus Lövdén.

Viktiga faktorer till att prisutvecklingen vände under 2010 är att det åter
blev möjligt att finansiera förvärv genom banker. Med ökad
kapitaltillgång ökar också priserna. De industriella köparna hade också i
flera år fokuserat på att hantera en vikande efterfrågan men blev nu
intresserade av att förvärva igen. Köpare vill vara trygga med att de
förvärvade företagens vinster är stabila under ett antal år framåt.
Tillväxt driver både antalet affärer och priserna.

Handeln med onoterade aktier är mer komplex än de börsnoterade och förhandlas
ofta över en tidsperiod på sex till åtta månader, vilket är kostsamt för
båda parter. Ett återkommande dilemma är att de flesta transaktioner
med privatägda bolag sker i tysthet och under strikt sekretess. Det är
därför ofta svårt att hitta bra jämförande prisstatistik. Genom Perda
får Skarpa tillgång till den senaste statistiken kvartal för kvartal.

Skarpa är specialist på företagsvärderingar och företagsförsäljningar med
transaktionsvärden mellan 15 och 200 miljoner kronor. Med kontor i
Stockholm, Göteborg och Malmö arbetar Skarpa med såväl privata som
industriella företag över hela Sverige. Skarpa har ett starkt nätverk
utanför Sverige och är även rådgivare i internationella
företagsöverlåtelser.

www.skarpa.se

Price Earnings Ratio Database (Perda)

Perda är ett unikt europeiskt samarbete där prisinformation från genomförda
företagstransaktioner samlas in för att följa utvecklingen över tid av
det genomsnittliga priset (som en beräkningsmultipel av rörelsevinsten,
specifikt EV/EBIT, vilken också är justerad för målbolagens
nettoskuldsättning) på privatägda företag. Informationen
från transaktionerna är alltid hämtad från överlåtelsedokumentation
samt kvalitetssäkrad information och reflekterar verkliga
värdeöverföringar i varje enskild transaktion. Över 600 transaktioner
har registrerats i Perda. Perda-databasen är ett initiativ för att
tillhandahålla unik branschuppdelad prisinformation för
företagsvärderare och transaktionsledare. www.perda.eu.


Anmäl dina intresseområden till Skarpas köpardatabas.

När du skickar informationen till oss godkänner du att vi registrerar dig i vår databas.

Intresseanmälan